Fono er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper


FONO jobber for bedre vilkår for norsk musikk gene­relt og norsk musikk­pro­duk­sjon spesielt. Foreningen ble stiftet i 1980 og er Europas eldste orga­ni­sa­sjon for uavhen­gige plate­sel­skaper og produsenter.

Uavhen­gige plate­sel­skaper repre­sen­terer musi­kalsk mang­fold, og FONO ønsker alle kvali­fi­serte plate­sel­skaper velkommen. Våre medlemmer er utgi­vere av alle tenke­lige musikk­genre og de er spredt over hele landet. 

Vi står ster­kere sammen. Og sammen utgjør vi en tydelig stemme og motvekt til kultu­rell ensret­ting og global makt­kon­sen­tra­sjon i musikkbransjen. 

Som FONO-medlem får du:

  • Noen som taler din sak som plate­sel­skap, i møte med poli­ti­kere, myndig­heter, virke­mid­del­ap­pa­ratet, øvrige musikk­or­ga­ni­sa­sjoner med flere. 

  • Repre­sen­ta­sjon i viktige organer som Gramo, Norwaco, Spelle­mann, Fond for Lyd og Bilde m.m.

  • Vederlag for bruk av din musikk i sammen­henger der FONO repre­sen­terer kollek­tivet, som bl.a. innko­pie­ring i NRK og privatkopieringsvederlag.

  • Kunn­skap. Via våre medlems­sider får du oppda­tert infor­ma­sjon som er rele­vant for din virksomhet

  • Konti­nu­erlig arbeid for å fremme, beholde og videre­ut­vikle støtte­ord­ning for å fremme norsk musikk.

  • Et større nett­verk. Hos FONO er du blant like­sin­nede og er et godt egnet sted for å disku­tere og dele erfa­ringer og utvide nett­verket med bransjekolleger

  • Gratis konsul­ta­sjon med advokat, og juri­disk hjelp med rabatt hvis omfat­tende sak(er) samt intern rådgiv­ning og hjelp i bransje- og kontraktspørsmål.

  • Delta på FONOs semi­narer og work­shops spesielt tilrette­lagt for deg som norsk plate­sel­skap, og sosiale arran­ge­menter som sommer­fest og jule­bord og lignende

  • Bedre vilkår for din virk­somhet. FONO arbeider konti­nu­erlig for økt bruk av norsk musikk, sikre verdien og rettig­he­tene av innspilt musikk og rett­fer­dige og trans­pa­rente modeller for forde­ling av inntekter.

  • Inter­na­sjonal repre­sen­ta­sjon gjennom Impala.

Av privat­livs­hensyn trenger Face­book din tilla­telse for å lastes inn.
Jeg Godtar