Fono er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper

I 2015 feiret norsk plate­bran­sjes orga­ni­sa­sjon, FONO, sitt 35-års jubi­leum. Som Europas eldste orga­ni­sa­sjon for uavhen­gige plate­sel­skaper og produ­senter har man snart i en manns­alder arbeidet for bedre vilkår for norsk musikk gene­relt, og for norsk musikk­pro­duk­sjon spesielt.

Det gis årlig ut over 700 norske album og 1000vis av singler. Rundt 90% av utgi­vel­sene skjer via norske uavhen­gige selskaper og produ­senter. FONO er binde­leddet mellom og tale­røret til over ett hundre medlemmer.

Abso­lutt alle tenke­lige musi­kalske sjan­gere er repre­sen­tert i FONO. Enten utgi­ver­sel­skapet eller produ­senten driver med EDM, pop, jazz, folke­mu­sikk, Hip Hop, samtids­mu­sikk, indie rock, metal, klas­sisk , country, så er FONO det minste felles multi­plum. Alle disse utgi­verne har for lengst funnet ut at til tross for vidt forskjel­lige ståsteder både musi­kalsk, geogra­fisk og ideo­lo­gisk, så er det langt mer som binder dem sammen – via FONO – enn som skiller dem.

Som FONO-medlem får du:

 • Bedre vilkår for din virk­somhet, ved at FONO arbeider for en ny og mer rett­ferdig modell for forde­ling av stre­am­ing­inn­tekter (User-cent­ric/­mi­nutt­satser), og ved at FONO er ditt talerør overfor myndig­heter og andre bransjeorganisasjoner
 • Delta gratis på FONOs semi­narer og work­shops, om og med folk fra YouTube, Google, Spotify m.m.
 • Økono­miske tilskudd fra FONOs eget fond til reiser, bran­sje­treff og semi­narer i inn- og utland
 • Kampanjer for økt bruk av norsk musikk
 • Delta gratis på årlige medlems­se­mi­narer hvor mange aktu­elle temaer belyses
 • Delta gratis på sosiale arran­ge­menter som FONOs sommer­fest, jule­bord og andre samlinger
 • Gratis konsul­ta­sjon med advokat, og juri­disk hjelp med rabatt hvis omfat­tende sak(er)
 • Rådgiv­ning og hjelp i bransje- og kontrakt­spørsmål, og tilgang til FONOs stan­dard­kon­trakter (no/eng)
 • Vederlag for bruk av din musikk i ulike sammen­henger, som bl.a. innko­pie­ring og privatkopiering
 • Hjelp til eksport av norsk­pro­du­sert musikk
 • Økt trover­dighet som plate­pro­du­sent og dermed økt sjanse for støtte fra diverse tilskudds­ord­ninger, som Publi­se­rings­støtten, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunst­nere. FONO har jobbet for disse ordnin­gene i mange år med myndig­he­tene, de poli­tiske partiene og depar­te­men­tene og lykkes veldig godt med vårt arbeid
Søk om medlem­skap i FONO