Søknadsskjema for FONO-medlemskap

Er du plate­pro­du­sent eller plate­sel­skap kan du søke medlem­skap i FONO. Vi orga­ni­serer alle typer plate­sel­skaper og produ­senter, og de fleste finner det fornuftig å være tilknyttet et miljø, og dess­uten er våre medlems­for­deler mange.

Medlem­skap koster pt. kr. 2000,- første året, kr. 4000,- andre år og kr. 6000 f.o.m. tredje år. I tillegg trekkes et admi­ni­stra­sjons­gebyr av diverse vederlag som innkreves via FONO.

Ønsker du å bli medlem? Gå til søknads­skje­maet her.