Etiske retningslinjer

Etiske Retnings­linjer for Plate­bran­sjen er utar­beidet av de to produ­sent-orga­ni­sa­sjo­nene IFPI Norge og FONO. Reglene er i sin opprin­ne­lige form fast­satt 23. oktober 1992. Regel­ver­kets siktemål er å etab­lere en felles bran­sje­etisk stan­dard i forholdet mellom selskaper, artister og publikum. Reglene skal ikke hindre den natur­lige konkur­ranse mellom selska­pene, men trekke grenser mellom denne og en fram­ferd som er etisk uønsket.

Brudd på regel­verket kan bringes inn for Plate­bran­sjens Etiske Råd (PER).

  1. Ivareta artis­ters og opphavs­menns ideelle og mate­ri­elle rettig­heter, over­hold inngåtte artist­kon­trakter og inngå ikke artist­kon­trakter som er urimelige.
  2. Inngå ikke nye artist­kon­trakter – selv om artisten måtte ønske dette – uten å være forsikret om at signe­ringen ikke kommer i konflikt med andre selska­pers løpende kontrakter med artisten.
  3. Tilsva­rende gjelder øvrige representasjonskontrakter
  4. Respektér andres innspillingsrettigheter
  5. Pirat­ko­piér ikke andres innspil­linger, og bidra heller ikke til salg eller lisen­sie­ring av piratprodukter.
  6. Avstå fra all paral­lell­im­port og salg av paral­lell­im­por­terte produkter.
  7. Avstå fra mani­pu­le­ring og juks med salgslister
  8. Operér med korrekte salgs­tall ved tilde­ling av salgstroféer
  9. Unngå all useriøs og ville­dende markedsføring
  10. Plate­sel­ska­pene bør utover dette bestrebe seg på å bidra til å skape ryddige forhold innen bran­sjen, samt å unngå hand­linger som kan bidra til å skade andre selska­pers eller kolle­gers gode navn og rykte.