Om FONO

HVA GJØR FONO?

FONO repre­sen­terer norske uavhen­gige plate­sel­skaper, og arbeider til beste for norsk musikk­pro­duk­sjon.
Vi fremmer og repre­sen­terer medlem­menes inter­esser overfor andre orga­ni­sa­sjoner, virk­som­heter og offent­lige myndigheter.

FONOs viktigste merke­saker er:

 • Fremme verdien av musikk i alle sammenhenger

 • Økt bruk av norsk musikk i alle kanaler. Norskan­delen er under press og FONO jobber for økt bruk av norsk musikk i TV, film, radio og på alle streamingtjenester.

 • Videre­ut­vik­ling og styr­king av Publi­se­rings­støtten for norske musikk­pro­duk­sjoner. Dette en en sentral støtte­ord­ning som bidrar til å sikre mang­fold og kvalitet i norske musikkproduksjoner.

 • Økt satsing på musikk­eks­port gjennom Music Norway

 • Bidra til kompe­tanse­løft blant medlemmer, gjennom kurs, work­shops osv

 • Bidra til at det utvikles rettfer­dige og trans­pa­rente forret­nings­mo­deller og sikring av like konkur­ranse­vilkår i bransjen

 • Bidra til mang­fold på alle rele­vante områder

HVA TILBYR FONO?

 • ET NETTVERK for norske musikk­ut­gi­vere. Gjennom medlems­møter, semi­narer, nett­sider og sosiale medier utveksler vi infor­ma­sjon og erfa­ringer og er også en arena for kunnskapsdeling.

 • EN KANAL som medlemmer kan bruke til å fremme sine syns­punkter som saker som man mener er viktige, enten det gjelder økono­miske forhold, kontrakter, Gramo, eller andre rele­vante temaer.

 • ET TALERØR. FONO er repre­sen­tert i alle fora som er viktige for musikk­ut­gi­vere som blant annet Gramo, Norwaco, Spelle­mann AS, Fond for Lyd og Bilde, samt inter­na­sjo­nalt gjennom Impala.

 • EN BIDRAGSYTER. I tillegg til å ivareta medlem­mers veder­lags­in­ter­esser i GRAMO, innkrever FONO vederlag til sine medlemmer fra NORWACO. FONO har også egen avtale med NRK om innko­pie­ring i deres TV-produk­sjoner som sikrer vederlag ved bruk.

 • EN SPARRINGSPARTNER. FONOs admi­ni­stra­sjon bistår medlem­mene med rådgiv­ning ved behov

 • EN KUNNSKAPSKILDE. FONO har regel­mes­sige semi­narer, fore­drag og work­shops om aktu­elle temaer.

HVEM KAN BLI MED?

I FONO kan opptas plate­sel­skaper som i det vesent­lige bedriver norsk musikk­pro­duk­sjon og har dette som sitt forret­nings­om­råde. Søkere må ha utgitt minst to produk­sjoner før medlem­skap kan innvilges. Styret behandler søknader og innvilger medlemskap

Her finner du et elekt­ro­nisk søknads­skjema.

VEL MØTT SOM MEDLEM!

Ta gjerne kontakt med vårt sekre­ta­riat dersom du har spørsmål.

KRAVENE FOR MEDLEMSKAP ER ENKLE:

 • Man må være norsk plate­sel­skap med en viss konti­nuitet i produksjonen.
 • Ha utgitt minst 2 – to – produksjoner.

Medlems­kon­tin­genten er kr 2.000,- for det første året og kr 4.000,- for år 2. Deretter er medlems­kon­tin­genten fra kr 6.000,- pr år, justert etter omsetning.

I tillegg trekker FONO en service­av­gift av selska­pets Gram­o­inn­tekter og andre inntekter (NORWACO, innko­pie­ring og lignende) som FONO forhandler frem og krever inn på vegne av medlemmene.

Medlems­kon­tin­gent og service­av­gift fast­settes av orga­ni­sa­sjo­nens generalforsamling.

Søk om medlem­skap i FONO