Om FONO

HVA GJØR FONO?

FONO arbeider til beste for norsk musikk­pro­duk­sjon og til fremme av fono­grammet som kultur­me­dium. FONO fremmer medlem­menes inter­esser overfor andre orga­ni­sa­sjoner, foreninger, selskaper og offent­lige myndigheter.

FONOs viktigste merke­saker er:

  • En styr­king av Publi­se­rings­støtten for nye norske fono­grammer. Denne er svært viktig for norske fono­gram­pro­du­senter, og bør ideelt sett tildeles alle norske utgi­velser som holder høye kvali­tets­mes­sige mål. Støtten er nødvendig for at nye utgi­velser skal kunne nå ut til publikum, og dermed øke kjenn­skapen til norsk musikk innenfor alle sjangere.
  • Bruk av norsk musikk i kring­kas­ting og i det offent­lige rom gene­relt må økes til et aksep­ta­belt nivå i Norge. FONO mener at et aksep­ta­belt nivå er 40 %.
  • Formid­ling av norsk musikk er etter FONOs oppfat­ning først og fremst et kultur­om­råde, men kan også ha et bety­delig næringsaspekt.
  • Mer statlig hjelp til eksport­frem­mende tiltak for norsk musikk og norske fonogrammer.
  • Fjer­ning av moms, eller innfø­ring av kultur­moms på fonogrammer.

HVA TILBYR FONO?

HVEM KAN BLI MED?

I FONO kan opptas plate­sel­skaper som i det vesent­lige bedriver norsk musikk­pro­duk­sjon og har dette som sitt forret­nings­om­råde. Søkere må ha utgitt minst to produk­sjoner før medlem­skap kan innvilges. Styret behandler søknader og innvilger medlemskap

Her finner du et elekt­ro­nisk søknads­skjema.

VEL MØTT SOM MEDLEM!

Ta gjerne kontakt med vårt sekre­ta­riat dersom du har spørsmål.

KRAVENE FOR MEDLEMSKAP ER ENKLE:

  • Man må være norsk plate­sel­skap med en viss konti­nuitet i produksjonen.
  • Ha utgitt minst 2 – to – produksjoner.

Medlems­kon­tin­genten er p.t. kr. 6.000,- pr. år. Nye medlemmer betaler kr. 2.000,- det første året, og kr. 4.000 for år 2.

I tillegg trekker FONO et admi­ni­stra­sjons­gebyr av selska­pets Gram­o­inn­tekter og en service­av­gift av andre inntekter som kana­li­seres via FONO.

Søk om medlem­skap i FONO