NYE NOR as

Etab­lert i 1991 av musiker, kompo­nist og poet Karl Seglem. NORCD er en svært viktig bran­sje­platt­form for mange norske musi­kere og kompo­nister. Selskapet har markert seg i norsk musikkliv som en særegen formidler av jazz‑, folk‑, impro‑, og verdens­mu­sikk. NORCD har lagt vinn på å holde fast ved sin uavhen­gige posi­sjon i det norske markedet til tross for de store struk­tur­end­rin­gene i musikk­bran­sjen. En syste­ma­tisk sats­ning på unge lovende artister med høye kunst­ne­riske mål har gitt selskapet en sterk legi­ti­mitet i det frem­vok­s­ende og uover­sikt­lige nisje­mar­kedet. NORCD har i en krevende situa­sjon for norsk musikk­bransje holdt fast ved sine målset­tinger om å være en kunst­ne­risk utvik­lings­arena for norsk musikk. NORCD har 150 utgi­velser (2014), i sin mang­fol­dige katalog. Selska­pets distri­bu­tører er Musikk­ope­ra­tø­rene og Phonofile.

NORCD is a true inde­pen­dent record label with a highly-respected and long-stan­ding position on the Norwe­gian scene. The company has released a steady stream of high quality Norwe­gian folk, jazz, impro and world music titles since its estab­lish­ment in 1991. NORCD’s cata­logue features 150 album titles (2014), repre­sen­ting the top divi­sion of Norwe­gian perfor­mers. NORCD’s back-cata­logue will remain in stock for many years to come, offe­ring a valuable source for Norwe­gian folk music as well as impro­vised and jazz-tinged sounds. The record label was founded and is run by respected composer and tenor sax player Karl Seglem. The label’s goal is to present quality music for quality music liste­ners, and to main­tain its repu­ta­tion as the record company that cares more about the music than the sales.

KONTAKTINFORMASJON

NORCD as

NYE NOR as
Org​.nr: 982 182 107
Besøks­adresse: Kabel­gata 51, 0581 Oslo

Telefon: 924 56 269
E‑post: nyenor@​nyenor.​no

Kontakt­person: Karl Seglem

Web: https://​www​.norcd​.no