Norsk Komponistforening

Norsk Kompo­nist­for­ening er en fag- og inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for alle kompo­nister som jobber med musikk og lyd som kunst­form. Vi ønsker å sikre og bedre kompo­nis­ters poli­tiske, økono­miske, faglige og sosiale inter­esser, og å styrke arenaer for bruk av norsk musikk. Vi jobber for å forsvare opphavs­retten og skape mulig­heter for en stor bredde av ulike uttrykk, som alene kan oppfattes som smale, men som i helhet utgjør musikk­li­vets spreng­kraft. For å sikre at mest mulig ny norsk musikk blir gitt ut startet Norsk Kompo­nist­for­ening med utgi­velser i serien Contem­po­rary Music From Norway i 1963, og videre­førte dette arbeidet med oppret­telsen eget plate­sel­skap, Aurora, fra 1989. For tiden er det Grappa Musikk­forlag som, gjennom avtale med Norsk Kompo­nist­for­ening, admi­ni­strerer Aurora.

Norsk Kompo­nist­for­ening (The Norwe­gian Society of Compo­sers) is a union/member orga­niza­tion for all compo­sers working with music or sound as art. We aim to secure and improve the poli­tical, economic, profes­sional and social inte­rests of the compo­sers, and to strengthen the use of music of Norwe­gian origin. We work on defen­ding copy­rights and to create possi­bi­lities for a wide­spread diver­sity of musical expres­sions, which alone can be perce­ived as narrow, but as a whole consti­tutes the true power of music. To ensure that contem­po­rary music is published the Norwe­gian Society of Compo­sers started to release record in the series Contem­po­rary Music From Norway in 1963, and conti­nued this work by estab­lishing the record company, Aurora, from 1989. Currently Grappa Musikk­forlag manages Aurora, through an agreement with the Norwe­gian Society of Composers.

KONTAKTINFORMASJON

Norsk Kompo­nist­for­ening
Org​.nr: 970013407
Besøks­adresse: Kongens gate 24

Telefon: 22 41 82 40
E‑post: komponist@​komponist.​no

Kontakt­person: Vemund Bergland
Mobil: 90912488

Web: https://​www​.kompo​nist​.no