NORCD as

Etab­lert i 1991 av musiker, kompo­nist og poet Karl Seglem. NORCD er en svært viktig bran­sje­platt­form for mange norske musi­kere og kompo­nister. Selskapet har markert seg i norsk musikkliv som en særegen formidler av jazz‑, folk‑, impro‑, og verdens­mu­sikk. NORCD har lagt vinn på å holde fast ved sin uavhen­gige posi­sjon i det norske markedet til tross for de store struk­tur­end­rin­gene i musikk­bran­sjen. En syste­ma­tisk sats­ning på unge lovende artister med høye kunst­ne­riske mål har gitt selskapet en sterk legi­ti­mitet i det frem­vok­s­ende og uover­sikt­lige nisje­mar­kedet. NORCD har i en krevende situa­sjon for norsk musikk­bransje holdt fast ved sine målset­tinger om å være en kunst­ne­risk utvik­lings­arena for norsk musikk. NORCD har 150 utgi­velser (2014), i sin mang­fol­dige katalog. Selska­pets distri­bu­tører er Musikk­ope­ra­tø­rene og Phono­file.

KONTAKTINFORMASJON

NORCD as

NORCD as
Org​.nr: 982 182 107
Besøks­adresse: Kongens gt. 16

Telefon: 92 45 62 69
E‑post: norcd@norcd.no

Kontakt­person: Karl Seglem
Mobil: +47 9245 6269

Web: http://​www​.norcd​.no