Nidelven Grammofon AS

Nidelven Gram­mofon AS ble stiftet 4. oktober 1988, og produ­serer cd-serier med lydres­tau­rert origi­nal­mu­sikk for den eldste delen av befolk­ningen. Kundene våre mener at musikk­opp­le­vel­sene er Magi for Minnene! Selskapet har hittil solgt mer enn 500 tusen kassetter og CD’er.

Melo­di­minner for voksne er et vare­merke under Nidelven Gram­mofon AS, med egen nett­bu­tikk www​.melo​di​minner​.no hvor man finner alle utgi­vel­sene, reper­toarer, priser og annen nyttig infor­ma­sjon. Vår katalog blir i tillegg distri­buert via Musikkoperatørene.

På Face­book kan du følge oss og vårt arbeid med å holde melo­di­min­nene levende. Derfra er du bare et klikk unna alle de umis­te­lige slagerne – Melo­di­minner for voksne!

Nidelven Gram­mofon AS was founded on October 4, 1988, and produces CD series of audio-restored original music for the oldest part of the popu­la­tion. Our custo­mers believe that the music expe­ri­ences are Magic for the Memories! The company has so far sold more than 500,000 cassettes and CDs.

Melody Memories for Adults is a trade­mark of Nidelven Gram­mofon AS, with its own online store www​.melo​di​minner​.no where you will find all the releases, reper­to­ries, prices and other useful infor­ma­tion. Our catalog is also distri­buted through Musikkoperatørene.

On Face­book you can follow us and our work on keeping the melody memories alive. From there you are just a click away from all the ines­ca­pable beats – melody memories for adults!

KONTAKTINFORMASJON

Nidelven Grammofon logo

Nidelven Gram­mofon AS
Org​.nr: 948883333
Adresse: Høgreina 432, 7079 Flatåsen

Telefon: 72 58 14 50
E‑post: nidelven@​grammofon.​as

Kontakt­person: Per Kris­tian Adolfsen
Mobil: 90694860

Web: https://​www​.melo​di​minner​.no
face­book: https://​www​.face​book​.com/​m​e​l​o​d​i​m​i​nner

LABLER