Kirkelig Kulturverksted AS

Kirkelig Kultur­verk­sted er Norges største uavhen­gige plate­sel­skap gjennom tidene med mer enn 300 utgi­velser siden starten i 1974 og med en levende back-katalog hvor de fleste av disse utgi­vel­sene fort­satt er repre­sen­tert. Utgi­vel­ses­fre­kvensen er på rundt 12–20 CD’er i året. Selskapet har gjen­nom­gå­ende holdt en høy kvalitet på så vel innhold som lydgjen­gi­velse og utfor­ming av omslag og vunnet inter­na­sjonal ry for dette. Platene distri­bu­eres i dag i det meste av Vest-Europa og flere land i Asia, Afrika, Oseania og Amerika. Med et hoved­fokus på å fremme artister som er opptatt av kvalitet, eksis­ten­si­elle spørsmål og en ekthet og substans i det de gjør, har Kirkelig Kultur­verk­sted blitt en insti­tu­sjon som gjennom skif­tende tider har øvet en bety­delig påvirk­ning på norsk musikkliv. Som viktige deler av virk­som­heten er også driften av Kultur­kirken Jakob i Oslo (siden 2000) og formid­ling av kunst gjennom utstil­linger og utsmyk­ning av kirker og andre offent­lige rom. Kirkelig Kultur­verk­sted er et selskap som ønsker å vise sammen­henger mellom konti­nenter, kulturer og reli­gioner, og mellom det som har frem­stått som ”sekulær kultur” og den kirke­lige arven det meste av euro­peisk kunst bygger på.

KONTAKTINFORMASJON

Kirkelig Kultur­verk­sted AS
Org​.nr: 955 761 650
Besøks­adresse: Haus­manns gate 14, 0182 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 4684 Sofien­berg, 0506 Oslo

Telefon: 22 99 34 50
E‑post: kkv@​kkv.​no

Kontakt­person: Hege Marit Folke­stad, Kristin Reitan
Mobil: 90544035 (HMF)

Web: https://​www​.kkv​.no