Gygre AS

Gygre AS er et plate­sel­skap basert i Ålesund som gir ut, promo­terer og utvikler musikk og artister. Gjennom kontor­fel­les­skap med Flan Booking, vil Gygre komme tett på artis­tene og også kunne påvirke turne­planer o.l og dermed koor­di­nere salgs- og promo­planer i samar­beid med mana­ge­mentet. Ved å ha plate­sel­skap, mana­ge­ment og book­ing­byrå under samme tak, unngår man mange
misfor­stå­elser og kommu­ni­ka­sjons­pro­blemer som mange artister ofte opplever.

Gygre skal bestrebe seg etter å finne lokale/nasjonale samar­beids­part­nere som kan bidra i kompe­tanse­ut­vik­ling, såvel av ansatte som artister.

Gygre skal være dyna­misk og alltid jobbe mot det nyeste innen digi­tale plattformer.

Målset­tingen er å dyrke frem artister til et høyt nivå, både nasjo­nalt og internasjonalt.

Vår visjon er at Gygre skal levere et unikt produkt til artist/kunde via at plate­sel­skap, studio, mana­ge­ment, booking og promo­te­ring, havner under samme paraply.

Vi skal produ­sere og finan­siere ånds­verk, og tilrette­legge allmenn distri­bu­sjon av dette​.Vi skal promo­tere og markeds­føre over­nevnte åndsverk.

Vi skal oppleves som et første­valg fordi vi har:

  • Et godt omdømme
  • Et total­pro­dukt til kunden
  • Erfa­ring
  • Krea­ti­vitet
  • Tid og engasjement

KONTAKTINFORMASJON

Gygre AS
Org​.nr: 918582622
Besøks­adresse: Kanalvegen 1, 6010 Ålesund, Norge
Post­adresse: Post­boks 7500, 6022 Ålesund

E‑post: post@​gygre.​no

Kontakt­person: Siw Katrin Almås
Mobil: 48077755

Web: https://​www​.gygre​.no/
Face­book: https://​www​.face​book​.com/​g​y​g​r​e​l​a​bel/