2L

Norge er velsignet med fantas­tiske kirker og kate­draler. De fleste av våre produk­sjoner er innspilt i disse levende omgi­vel­sene. Musikken som produ­seres av musikk­merket 2L frem­hever norske kompo­nister og utøvere, og et inter­na­sjo­nalt reper­toar reflek­tert i en nordisk atmo­sfære Den tradi­sjo­nelle måten å belyse og synlig­gjøre en iden­titet på, er å defi­nere grenser som man holdes innenfor. Vi har valgt en profil hvor produk­tene utvikles fritt. Musikk­merket 2L vekt­legger de funda­men­tale verdier i over­be­vi­sende frem­fø­relser og delta­gende lydpro­duk­sjoner, hvor du får kontakt med den innerste kjernen i musikken uten å miste åpen­heten i det levende rommet. En tilta­lende embal­lasje omfavner produktet i en helhetlig opplevelse.

KONTAKTINFORMASJON

2L

2L
Org​.nr: 976559029
Besøks­adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge
Post­adresse: Post­boks 56 Bogerud (Lind­berg Lyd AS), 0621 Oslo

Telefon: 4815 2222
E‑post: 2L@lindberg.no

Kontakt­person: Morten Lindberg
Mobil: 915 38 155

Web: http://​www​.2L​.no