Jon Larsen tildeles Audun Tyldens Minnepris 2013

Pris­vin­neren er Jazz­mu­siker, han er født 7. januar 1959 og oppvokst på Jar i Bærum. Far var sveiser og mor rengjøringshjelp.

Jon Larsen giftet seg i 1994 med Barbara Jahn og sammen har de to døtre Stina (17)og Ingrid (14).

Stikkord for Jons enga­sje­ment må være django/gitar – Zappa og mikro­me­teoritter , favo­rittmat er paella , ivrig hage-entu­siast og fridykker – ønsker seg metall­de­tektor til jul.

Gita­risten, kompo­nisten, orkes­ter­le­deren, plate­pro­du­senten, konsert­ar­ran­gøren og maleren er en allsidig og idea­lis­tisk kunstner, kanskje særlig kjent som en frem­ra­gende og inspi­re­rende solo­gi­ta­rist, men han har også gjort seg gjel­dende som billedkunstner.

Som gita­rist debu­terte Larsen i strenge­trioen Clozet 1976. Han fattet etter­hvert inter­esse for den franske sigøy­ner­gi­ta­risten Django Rein­hardt og dennes Hot Club de France, og han vakte oppmerk­somhet gjennom gruppen Bara­jazz (1979–80).

De fleste platene hans er utgitt på Hot Club Records, som han selv tok initia­tivet til 1982 og som han har vært en entu­si­as­tisk leder av.
Dette plate­sel­skapet har stått for en vesentlig doku­men­ta­sjon av de siste tiårenes utvik­ling i norsk jazz, foruten at det har vært betyd­nings­fullt i formid­lingen av sigøy­nernes musikk­tra­di­sjon, både som folke­mu­sikk og jazz. 1988 etab­lerte pris­vin­neren The Vintage Guitars Series, og han har utgitt en fem platers presen­ta­sjon av det norske gitar­fe­no­menet Robert Normann.

Hot Club Records og Jon Larsen har fore­stått utgi­velse av mer enn 400 plater, filmer og bøker!
Det er jo en bety­delig presta­sjon av et enmanns­sel­skap som også er konti­nu­erlig turnerende!

Jon Larsen har fra 1980 stått for den årlige Djang­ofes­ti­valen i Oslo, dit han har brakt mange frem­ra­gende sigøy­ner­mu­si­kere fra det euro­pe­iske konti­nentet. Han har også vært aktiv i norsk plate­dis­tri­bu­sjon, og han var initia­tiv­taker til The Virtual Gypsy Jazz Archive (fra 1998) og Robert Normann museum (fra 2000). 1994 fikk han NOPA-prisen «Årets verk» for kompo­si­sjonen Jimmy’s Suite.

Som billed­kunstner hadde Larsen sin første sepa­rat­ut­stil­ling alle­rede som 17-åring 1976. Han fikk korrektur av den polsk-norske billed­kunst­neren Ryszard Warsinski 1976–81 og han studerte Dalí i Cataluña 1978–79, men er ellers auto­di­dakt. Figu­ra­tivt er han inspi­rert av surrea­lisme, symbo­lisme, til dels også av gotikk og renes­sanse, nyro­man­tikk og nyrea­lisme. Han har hatt en lang rekke sepa­rat­ut­stil­linger, har deltatt på Høst­ut­stil­lingen, Østlands­ut­stil­lingen, Den nasjo­nale tegner­ut­stil­ling m.m.

Gita­risten, band­le­deren og plate­sel­skaps­di­rek­tøren er nok mest kjent for sitt vold­somme enga­sje­ment for strings­wing musikk med utgangs­punkt i arven etter Django Reinhart.

Den tredje store inspi­ra­sjons­kilden for Jon kunst­ne­risk er nok, over­ras­kende for noen Frank Zappa, men linjene mellom Rein­hardt, Dalí og Zappa er på mange vis åpen­bare ved nærmere ettertanke.

For alle initia­ti­vene, ideene, ustop­pe­lig­heten og ikke minst musikken skal Jon Larsen ha all mulig slags skryt og ære, og han er så abso­lutt en riktig vinner av Audun Tyldens Minne­pris 2013!

Oslo, oktober 2013
Fondet for norske plateprodusenter

Presse­mel­ding.

Jon Larsen, Tyldenprisen 2013

Jon Larsen