Bjellesauprisen

Bjellesauprisen

Bjellesau­prisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller insti­tu­sjoner som, ved å vise vei (være Bjellesau), har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

Prisen består av en saue­bjelle med inngra­vert navn på motta­geren. Saubjellen produ­seres av Havstad Tinn AS, Blylaget, 1450 Nesoddtangen.

2020 – PLATEBUTIKKEN BIG DIPPER

FONO – den norske plate­bran­sjen, deler ut Bjellesau­prisen 2020 til Big Dipper!

I likhet med sin navne­bror på stjerne­him­melen, Karls­vogna, er Big Dipper et lett tilgjen­gelig orien­te­rings­punkt i mylderet som musikk­verden har blitt etter digi­ta­li­se­ringen. Big Dipper er et levende eksempel på at ny tekno­logi ikke nødven­digvis betyr at den gamle må forkastes. Tvert imot, Big Dipper har vist at verdens mest digi­ta­li­serte samfunn elsker fysiske skiver!

I en tid der mange spådde plate­bu­tik­kenes død, slo Big Dipper på stor­tromma og flyttet til større lokaler. Deretter har det gått slag i slag med utvik­ling av nye måter å spre musikk på. Big Dipper har arran­gert hundrevis av konserter og signe­ringer og gønner på med blogg og sosiale medier og ukent­lige videoer for å spre sin entu­si­asme. Når koro­naen slo til som verst og et helt samfunn stengte ned, trappet Big Dipper opp. De var tidlig ute med å levere skiver på døra og stuntet med eksklu­sive live-skiver på vinyl med Koronerulling-iniativet.

Det å ha en enga­sjert lokal sjappe hvor kunder og artister kan stikke innom og treffes, hvor tips kan utveksles, band startes og slaktes er og blir en oase, uansett hvordan tekno­lo­gien utvikler seg. Og tekno­lo­gien lever ikke i en egen boble, inspi­ra­sjon fra de analoge forma­tene og sjap­pene hjelper tech-selska­pene bak stre­am­ning­tje­neste å beholde et mennes­kelig ansikt i mylderet av algo­rit­mene. Nostalgi er teknologiutvikling!

Selv om musikk­bran­sjen i stor grad har blitt globa­li­sert med digi­ta­li­se­ringen, er det frem­deles de lokale smakene som lokker og skaper appe­titt. Unicef burde derfor sørge for å støtte en liten plate­kiosk i ethvert verdens­hjørne. Vi vil ikke ha world music, vi vil ha lokal musikk, fra alle steder! Og Big Dipper er et av disse stedene som entu­si­aster kan reise til fra hele verden for å få en auten­tisk opple­velse av lyder som kun finnes her. Det være seg lo-slitt Last Train rock, sleip og kantete house fra The Villa eller porsjert jazzpop fra miljøet rundt Blå. Nabo­laget til Big Dipper er en musikk­verden i miniatyr som du ikke kan browse, men spasere gjennom, kjenne lukta av kartong og vinyl, kjenne eimen av elitisme, som alle gode plate­bu­tikker har, som egentlig bare er sjenert entusiasme.

Måtte Big Dipper bjølla klinge lenge!

Bjellesauprisen 2020, Platebutikken Big Dipper

Plate­bu­tikken Big Dipper

2018 – MUSIC NORWAY

Bjellesau­prisen for 2018 tildeles Music Norway for deres målret­tede og fram­gangs­rike arbeid med å styrke norsk musikks posi­sjon internasjonalt.

Siden oppret­telsen av Music Norway i 2013 har musikk­bran­sjen vært gjennom store forand­ringer, både hva gjelder distri­bu­sjon, formid­ling og promo­te­ring. Dette stiller store krav til bran­sje­or­ga­ni­sa­sjoner som skal manøv­rere seg fram gjennom et stadig skif­tende land­skap, og dette er en utford­ring Music Norway har møtt og mestret på en god måte.

Norsk musikk har aldri stått ster­kere inter­na­sjo­nalt enn den gjør i dag. Enten vi snakker om kommer­si­elle stjerne­navn som Kygo, Sigrid og Star­gate eller mer ukjente repre­sen­tanter for litt smalere sjan­gere et stykke unna den brede offent­lighet. Å gi Music Norway all æren for de siste årenes store vekst i norsk musikk­eks­port vil nokså åpen­bart bli helt feil, men at orga­ni­sa­sjonen bør ha del av æren synes like innlysende.

For med årlige tilskudd fra stats­bud­sjettet (via Kultur­de­par­te­mentet) har Music Norway jobbet meto­disk for å fremme norsk musikk­eks­port på mange fronter. Orga­ni­sa­sjonen har initiert og invi­tert til kurs og semi­narer der bran­sje­ak­tører kan utvikle kompe­tanse som gjør dem bedre rustet til å møte de utford­rin­gene dagens digi­ta­li­serte og tekno­logi­drevne musikk­bransje inne­bærer. Orga­ni­sa­sjonen har vært aktivt tilstede på norske festi­valer, der de i samar­beid med arran­gører har lagd møte­plasser for norsk og inter­na­sjonal presse. Blant annet ved å invi­tere uten­landske medier og bran­sje­ak­tører til Norge, som slik kan få nærmere kjenn­skap til norsk musikk og knytte tettere bånd mellom norsk og inter­na­sjonal musikkbransje.

Og ikke minst: Music Norway har stått sentralt i arbeidet med å gi norske kompo­nister, utøvere og bran­sje­re­pre­sen­tanter bedre mulig­heter uten­lands. Både med stipender og turné­støtte har de aktivt støttet og gjort det lettere for norske musi­kere og bran­sje­folk å komme seg til utlandet, der de kan møte sitt publikum, utvide sitt marked og bygge et nett­verk både de og musikk-Norge har glede og nytte av – på kort så vel som på lang sikt.

Music Norways daglige leder Kathrine Synnes Finn­skog uttalte nylig at «Norsk musikk­bransje er i vekst og plan­legger for videre vekst. Det norske markedet er lite. Derfor er det viktig at norsk musikk­bransje har ambi­sjoner om akti­vitet i de viktigste marke­dene for norsk musikk der ute».

Derfor er det også så gledelig at Music Norway viser både entu­si­asme og stor dyktighet i sitt arbeid for å fremme norsk musikkeksport.

Bjellesauprisen 2018, Music Norway

Music Norway

2017 – MORTEN LINDBERG

Bjellesau­prisen for 2017 er tildelt lydtek­niker og plate­pro­du­sent Morten Lind­berg, som gjennom sitt virke har etab­lert seg både som lydguru med inter­na­sjo­nalt ry og fram­gangsrik eier av eget studio og plateselskap.

Siden 48-åringen fra Skien startet Lind­berg Lyd i 1992 har firmaet markert seg som en av de viktigste og fremste ekspo­nen­tene for plate­inn­spil­linger med sjelden god lydkva­litet. Ikke minst repre­sen­tert ved utgi­velser på sitt eget plate­sel­skap 2L, som siden starten i 2001 har bygget opp en katalog på over 100 utgi­velser. Blant de mange som han har produ­sert finner vi Wolf­gang Plagge, Chris­tian Eggen, Trond­heims­o­lis­tene, Grex Vocalis og Henning Sommero.

Som eksemp­lene viser er det fortrinnsvis norske musi­kere Morten Lind­berg har produ­sert, og det er framfor alt innen klas­sisk musikk han har virket. I jakten på den ulti­mate lyden har han dess­uten gjerne flyttet innspil­linger ut fra studio og inn i store kirkerom. Han har i tillegg ofte omgrup­pert orkes­ter­mu­si­kerne og gitt dem andre plas­se­ringer enn hva som har vært vanlig, for å få fram de finstemte detal­jene som kan løfte musikken og lyden det lille ekstra.

Det har Morten Lind­berg klart med slik bravur at han er blitt nomi­nert til den ameri­kanske Grammy-prisen hele 24 ganger som lydtek­niker og produ­sent, foruten at 2L har kapret ytter­li­gere åtte nomi­na­sjoner. Seinest i år mottok nord­mannen fire nye nomi­na­sjoner, hvorav to var for «Best Surround Sound Album» og de andre to for henholdsvis «Best Engi­neered Album» og «Producer of the Year».

I sin profi­le­ring av 2L har Lind­berg brukt slag­ordet «The Nordic Sound», og han har i inter­vjuer gitt den nordiske modellen noe av æren for sin inter­na­sjo­nale suksess. Han peker på at «lang­siktig tanke­gang» preger norsk musikk­bransje i større grad enn ameri­ka­nernes mer kort­sik­tige profittjag. I tillegg har han trukket fram et godt samar­beids­klima preget av tillit mellom kompo­nister, utøvere og produ­senter som en viktig årsak til det høye kvali­tets­ni­vået på norske innspillinger.

Slik har Lind­berg ikke bare styrket sin og selskapet 2Ls stil­ling inter­na­sjo­nalt, han har også fungert som en ambas­sadør for norsk musikk i utlandet og som en viktig inspi­ra­sjons­kilde og entre­prenør på hjemmebane.

Bjellesau­prisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller insti­tu­sjoner som, ved å vise vei (være Bjellesau) har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

Bjellesauprisen 2017, Morten Lindberg

Morten Lind­berg

2016 – ØYAFESTIVALEN

Øyafes­ti­valen får Bjellesau­prisen for dens store betyd­ning for norsk musikk. Ikke minst har festi­valen hatt en svært viktig funk­sjon som skue­plass for og synlig­gjø­ring av norsk indie­scene og uavhen­gige plateselskaper.

Helt fra starten har Øyafes­ti­valen satset mye på nye, unge og fremad­stor­mende artister, fra såvel utland som innland. Samtidig har de krydret menyen med store stjerner på en måte som har skapt en vellykket miks av gammelt og nytt, stort og smått, norsk og internasjonalt.

At Øyafes­ti­valen har lyktes så godt på hjem­me­bane er impo­ne­rende, men kanskje er det vel så impo­ne­rende at den i tillegg har fått et inter­na­sjo­nalt ry som en av de beste, euro­pe­iske festi­va­lene med miljø­vennlig profil.

Bjellesauprisen 2016, Øyafestivalen

Øyafes­ti­valen

2015 – FRITHJOF HUNGNES

Bjellesau­prisen for 2015 er tildelt Frit­hjof Hungnes, for hans mange­årige innsats for norsk musikk gene­relt og ledelse av plate­sel­skapet Propeller Recor­dings spesielt.

Siden Skien-mannen startet Propeller Recor­dings tidlig på 2000-tallet har selskapet markert seg som hjem for artister som Hanne Hukkel­berg, Super­fa­mily, Katzen­jammer, Moddi, Team Me, Higha­sa­kite og Frøkedal.

Sammen har Propeller-artis­tene vunnet mange priser for selskapet, samtidig som Hungnes bevisst og målrettet har jobbet med å etab­lere artis­tene også inter­na­sjo­nalt. Dels gjennom turné­virk­somhet, dels ved økt fokus på å ekspor­tere selska­pets musikk til bruk i uten­landsk reklame og tv-produk­sjoner. Foruten penger i kassa har dette gitt artis­tene verdi­full inter­na­sjonal promo­te­ring, mens Hungnes har fram­stått som en fore­gangs­mann innen norsk musikk­bransje med hensyn til å finne nye inntekts­kilder. Slik har han ikke bare styrket Propeller-selska­pets stil­ling, men også norsk musikks posi­sjon i utlandet.

Paral­lelt med at Hungnes driver Propeller Recor­dings har han vært en av driv­kref­tene i Propeller Studios, som det siste tiåret har vært et av de viktigste innen norsk musikk­pro­duk­sjon. Ikke bare selska­pets egne artister, men også mange andre artister har benyttet Propeller-studioet til sine produksjoner.

Foruten virk­som­heten i Propeller Recor­dings og Propeller Studios, har Hungnes også vært medeier og styre­leder i Wrighte­gaarden i Lille­sand, som i sommer­halv­året har arran­gert mange store konserter. Hungnes store entu­si­asme for musikk kommer også til syne ved at han på hobby­basis spiller bass i bandet Pråm & Sill.

Nevnes kan til slutt også at Frit­hjof Hungnes i mange år har vært involvert i ølbryg­ger­virk­somhet, blant annet som en av grunn­leg­gerne av Oslo Microbryggeri.

Frit­hjof Hungnes er årets Bjellesau!

Bjellesauprisen-2015, Frithjof Hungnes

Frit­hjof Hungnes

2014 – MIKAEL TELLÉ

Mikael Tellé har de siste 20–25 årene har gjort en særdeles viktig innsats for norsk musikk. Med sitt plate­sel­skap var han var en av de første som ekspor­terte norsk musikk til utlandet, og viste at dette faktisk var mulig. Han satte sine artister og sin kjære hjemby Bergen på verdens­kartet. Han har en sjelden entu­si­asme og pågangsmot. Han stopper aldri. Han gjør aldri noe i egen inter­esse og han handler alltid ut ifra sitt bankende hjerte for musikken. De siste årene har han fungert som manager, og her startet han nesten egen­hendig en ny bølge med unge norske band som sang på norsk. Han er en ekte bjellesau. Og en stor inspi­ra­sjon­kilde for norsk musikkbransje.

2013 – BY:LARM

ByLarm, som ble etab­lert som en mobil bran­sje­fes­tival i 1998, og siden 2008 har gått av stabelen i Oslo, har vært bane­bry­tende med sin satsings­vilje og nyten­kende krea­ti­vitet. Festi­valen har sluppet til flere hundre nye norske talenter gjennom årene. For mange har ByLarm vært starten på en stor artistkarriere.

Med sin uavhen­gige og samtids­ori­en­terte tilnær­ming til alle ledd i bran­sjen har festi­valen blitt den viktigste arenaen i Norden, og har inspi­rert både norsk og uten­landsk musikkbransje.

2012 – GEIR RAKVAAG

Dags­avi­sens musikk­sek­sjon ved Geir Rakvaag er kåret til årets Bjellesau av FONO. Nye Takter får prisen fordi de bruker mye plass og tid på norsk musikk, og de dekker det uten å skrive om kjoler og samlivs­brudd, sier daglig leder i FONO, Erling Andersen til Dags­avisen. FONO har delt ut Bjellesau­prisen siden 1994. Jan Eggum, Åge Alek­san­dersen, Audun Tylden og Valgerd Svar­stad Haug­land er alle tidli­gere Bjelle­sauer. I fjor var det musikk­tje­nesten WiMP som fikk prisen.

Det er Nye Takters innsats for å fremme nye talenter som er årsaken til at redak­sjonen, ved Geir Rakvaag, mottar prisen. Rakvaag har vært en stayer, og holdt på siden Nye Takter startet som musikk­avis i 1977, sier Larry Brings­jord, styre­leder i FONO til Dags­avisen. I 1983 ble Nye Takter en del av Dags­avisen (som da het Arbeiderbladet).

Bjellesauprisen 2012, Geir Rakvaag

Geir Rakvaag

2011 – WIMP V/SVEINUNG RINDAL

BJELLESAUPRISEN for 2011 går til en aktør som har etab­lert seg som en svært viktig kanal for salg og distri­bu­sjon av norsk musikk: WIMP Stre­am­ing­tje­nesten Wimp ble lansert av Plate­kom­pa­niet og Aspiro 2010, og etab­lerte seg raskt som et godt alter­nativ for musikk­in­ter­es­serte nord­menn. Med sterkt fokus på godt, kvali­ta­tivt redak­sjo­nelt innhold gir Wimp sine brukere inspi­ra­sjon til å finne ny musikk. De har også vist en særlig positiv vilje til å vise frem og jobbe for norske rettig­hets­ha­vere. Etab­le­ringen av norske Wimp har skapt reell norsk konkur­rent i et marked domi­nert av få sterke multi­na­sjo­nale aktører, og sikrer kompe­tanse­ut­vik­ling også i Norge innen et felt som er av stor betyd­ning for norske musikk­ut­gi­vere. At Wimp også etab­lerer seg i utlandet og dermed skaper en ny arena for eksport av både norsk musikk og egen tekno­logi viser en dris­tighet og satsings­vilje som er beundringsverdig.

Prisen ble over­rekt WIMP v/ Sveinung Rindal på Sem Gjeste­gård fredag 18. november 2011.

Bjellesauprisen 2011, WIMP v/Sveinung Rindal

WIMP v/Sveinung Rindal

2010 – RUNE GRAMMOFON V/RUNE KRISTOFFERSEN

Rune Kris­tof­fersen har mottatt Bjellesau­prisen 2010. Prisen ble over­rakt av kultur­mi­nister Anniken Huit­feldt på FONOs 30-års jubi­le­ums­fest på Bristol 15. november.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2010, Rune Grammofon v/Rune Kristoffersen

Rune Gram­mofon v/Rune Kristoffersen

2009 – PHONOFILE ERIK BRATAAS OG KNUT BØHN

Phono­file er Norges største «digi­tale aggre­gator», det vil si leve­randør av digital musikk. Til tross for at iTunes sin norske butikk bare har eksis­tert i drøye 4 år har Phono­file i hele 10 år drevet et godt stykke pioner­ar­beid for digi­talt salg av norsk musikk. I dag har Phono­file avtale med over 300 norske og svenske plate­sel­skaper, og ivaretar digi­tale rettig­heter for over 125.000 enkelt­låter. Phono­file leverer musikk til iTunes, Plate­kom­pa­niet, Amazon​.com, eMusic, Nokia m.m.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2009, Phonofile v/Erik Brataas og Knut Bøhn

Phono­file v/Erik Brataas og Knut Bøhn

2009 – TV2 KNUT TORGERSRUUD JR

God Morgen Norge er TV2s frokost­pro­gram, men for musikk­bran­sjen noe mer enn det. Deres lang­va­rige og nærmest daglige innsats for norske artister fra et bredt musi­kalsk felt er helt unikt i norsk fjernsyn. Debu­tanter, folke­lige artister, utøvere av klas­sisk musikk, jazz­mu­si­kere og folke­mu­si­kere – ingen sjangre virker uprøvd. Knut Torgers­ruud jr. har i lang tid hatt hoved­an­svar for book­ingen av artister til programmet. I en tid hvor mang­foldet er stort og nåløyet er tran­gere enn noen­sinne, kan plate­sel­ska­pene knapt tenke seg en hverdag uten den synlig­heten God Morgen Norge kan tilby. De senere års sjokk­bølger i musikk­bran­sjen, skapt av ulovlig nedlas­ting og fallende cd-salg, gjør at vi setter sterkt pris på årets vinnere av Bjellesau­prisen. Uten Phono­file og God Morgen Norge ville både publikum, artister, plate­sel­skaper og norsk musikkliv gene­relt hatt et fatti­gere tilbud!

Presse­mel­ding.

2008

Ingen Bjellesau­pris ble utdelt i 2008.

2007 – SMALLTOWN SUPERSOUND V/JOAKIM HAUGLAND

Bjellesau­prisen 2007 ble tildelt Smal­l­town Supersound v/Joakim Haug­land. Over­rek­kelsen fant sted under FONO­gram­se­mi­naret på Toten Hotel 10. november.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2007, Smalltown Supersound v/Joakim Haugland

Smal­l­town Supersound v/Joakim Haugland

2006 – HALLVARD KVÅLE

Hall­vard Kvåle mottar Bjellesau­prisen 2006 for sin fram­ra­gende innsats for norsk folke­mu­sikk både som utøver, plate­pro­du­sent og utgiver.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2006, Hallvard Kvåle

Hall­vard Kvåle

2005 – JAN PAULSEN

Jan Paulsen mottar Bjellesau­prisen 2005 på FONOs jubi­le­ums­fest 24. august. Paulsen mottar prisen for sin mange­årige og utret­te­lige innsats for norsk musikk.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2005, Jan Paulsen

Jan Paulsen

2004 – AUDUN TYLDEN

Bjellesau­prisen 2004 ble tildelt direktør Audun Tylden for at han i 30 år har stått på barri­ka­dene for norsk musikk og norske artister.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2004, Audun Tylden

Audun Tylden

2003 – VALGERD SVARSTAD HAUGLAND

Bjellesau­prisen 2003 ble tildelt statsråd Valgerd Svar­stad Haug­land for uredd hånd­te­ring av de kommer­si­elle riks­ka­na­lene og for å ha tatt norsk musikk­pro­duk­sjon på alvor. Prisen ble utdelt via stats­sek­retær Yngve Slett­holm på Toten Hotel.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2003, Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svar­stad Haugland

2002 – JAN EGGUM

Bjellesau­prisen 2002 ble tildelt Jan Eggum for frem­ra­gende innsats for norsk musikk. Prisen ble utdelt under Jans show i Bergen.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2002, Jan Eggum

Jan Eggum

2001 – RUNE LARSEN

Bjellesau­prisen 2001 ble tildelt Rune Larsen for hans fine innsats for norsk musikk med TV-programmet ”Abso­lutt norsk”. Prisen ble utdelt på Toten Hotell.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2001, Rune Larsen

Rune Larsen

2000 – PER EIRIK JOHANSEN

Bjell­sau­prisen 2000 ble tildelt Per Eirik Johansen fra Virgin Records i anled­ning hans store suksess med norske artister som Lene Marlin og Morten Abel. Prisen ble over­rakt under en fest­middag på Toten Hotell i anled­ning FONOs årlige medlemsseminar.

Presse­mel­ding.

Bjellesauprisen 2000, Per Eirik Johansen

Per Eirik Johansen

1999 – ÅGE ALEKSANDERSEN

Bjellesau­prisen 1999 ble tildelt Åge Alek­san­dersen i anled­ning marke­ring av Åges 50-års dag i Trond­heim 21. mars 1999. Åge Alek­san­dersen fikk prisen for sitt betyd­nings­fulle bidrag til norsk musikk i over 30 år.

Presse­mel­ding.

Åge Alek­san­dersen

1998

Ingen Bjellesau­pris ble utdelt i 1998.

1997 – HELGE WESTBYE OG GRAPPA RECORDS

Helge Westbye og Grappa Records ble tildelt prisen for sin store innsats for å presen­tere og bevare så vel brede som smale musikka­te­go­rier i en mannsalder!

Bjellesauprisen 1997, Helge Westbye og Grappa Records

Åge Alek­san­dersen

1997 – HANS A. LIER OG ROCKEFELLER

Rocke­feller ved direktør Hans A. Lier ble tildelt prisen for sin store innsats for å presen­tere norske artister fra scenen i over 11 år.

1996 – GUNNAR HORDVIK OG NORSKE GRAM

Gunnar Hordvik og Norske Gram ble tildelt prisen i desember 1996. Det ble spesielt lagt vekt på Gunnar Hord­viks uopp­sli­te­lige entu­si­asme og evne til nytenk­ning gjennom en årrekke.

Bjellesauprisen 1996, Gunnar Hordvik Norske Gram

Gunnar Hordvik og Norske Gram

1995 – VOICES OF WONDER V/KETIL SVEEN OG DAG KROGSVOLD

Bjellesau­prisen 1995 ble tildelt Voices of Wonder v/Ketil Sveen og Dag Krogsvold for anner­ledes virk­somhet innen norsk musikk. Det ble spesielt lagt vekt på selka­pets meget høye eksportandel.

1994 – ERIK HILLESTAD OG KIRKELIG KULTURVERKSTED

Pris tildelt for den enorme innsatsen som Kirkelig Kultur­verk­sted og Erik Hille­stad har gjort for norsk musikk gjennom mange år.

Bjellesauprisen 1994, Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted

Erik Hille­stad og Kirkelig Kulturverksted