Bengt Hermansen tildeles Audun Tyldens Minnepris 2018

NORSK MUSIKKBRANSJE MED PRIS TIL KULTURBYRÅKRAT

Audun Tyldens Minnepris tildeles vanligvis utøvere og personer tilknyttet musikkbransjen. Men i år var det tidligere avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Bengt Hermansen, som stakk av med den gjeve prisen.

Mandag kveld ble årets vinner feiret. En svært over­rasket Bengt Hermansen mottok prisen fra tidli­gere depar­te­mentsråd i Kultur­de­par­te­mentet, Helge Sønne­land. Fjor­årets vinner, Unni Wilhelmsen, var også på plass og sang for bran­sje­kol­leger og vinneren.

Gjennom sitt arbeid i kultur­de­par­te­mentet har Bengt Hermansen gjennom en årrekke gjort en stor innsats for at den norske musikk­bran­sjen skal ha gode vilkår. Hermansen har også repre­sen­tert rettig­hets­ha­verne i inter­na­sjonal sammen­heng, og kjenner derfor vilkå­rene til plate­bransje og musi­kere i andre euro­pe­iske land.

- Jeg er særlig glad for at jeg at jeg har fått jobbe med å ivareta det norske systemet, som i større grad også ivaretar de utøvende kunst­nernes inter­esser, sa den glade prisvinneren.

På bran­sjens side
Det er Fondet for norske plate­pro­du­senter som deler ut Audun Tyldens Minne­pris. Prisen deles årlig ut til en person som har vært en brobygger og som har prio­ri­tert å bygge gode mellom­men­nes­ke­lige rela­sjoner i musikk­bran­sjen. Juryen sier at årets vinner er i høyeste grad en slik brobygger, om enn i litt uvanlig forstand. Musikk­bran­sjen trenger kultur­by­rå­krater som står på opphavs­men­nene og musi­kernes, forleg­gerne og plate­sel­ska­penes side. Bengt Hermansen er en kultur­by­rå­krat som er glad i musikk, glad i mennesker og som har vært villig til å lytte når bran­sjen har hatt noe å melde.

Juryen mener videre at Bengt Hermansen gjennom en årrekke har sørget for bedre vilkår for norsk musikk­bransje. Han har hatt ansvar for arbeidet med Ånds­verks­loven, og gjort en stor innsats for å få på plass en ny og moder­ni­sert lov. Juryen trekker fram at pris­vinner har stått på rettig­hets­ha­vernes side, og repre­sen­tert deres inter­esser med en klar målset­ting at det skal være mulig å leve av å være skapende, utøvende og produ­se­rende i musikk­bran­sjen. Pris­vin­neren får også hoved­æren for at vi ikke lenger snakker om opphavs­menn men om opphavere.

Om prisen
Audun Tyldens Minne­pris er en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verd­satt av svært mange mennesker i norsk under­hold­nings­bransje. Pris­vin­neren mottar et diplom og 50.000 kroner. Tidli­gere pris­vin­nere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen, Egil Heger­berg og Unni Wilhelmsen.

Audun Tylden (1948–2011) var en norsk plate­di­rektør som i over 30 år arbeidet for å fremme norsk musikk. Tylden jobbet nært med artister som Øystein Sunde, Finn Kalvik, Olav Stedje, Ole Ivars, Vaze­lina Bilopp­høg­gers, DDE, Odd Børretzen og Ketil Bjørn­stad, for å nevne noen. Han ble også tildelt Kongens fortje­neste­me­dalje i gull for sin innsats for musikk med norske tekster.

Presse­mel­ding.

Bengt Bermansen, Tyldenprisen

Bengt Bermansen