Audun Tyldens minnepris

Innstiftet 29. oktober 2011.

Audun Tyldens Minne­pris er innstiftet av Fondet for norske plate­pro­du­senter. Prisen skal være en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verd­satt av svært mange mennesker i norsk underholdningsbransje.

Audun Tylden ble født 29. oktober 1948 og døde 24 januar 2011.

Prisen vil bli delt ut til en verdig kandidat i oktober og første gang 29. oktober 2011. Styret i Fondet for norske plate­pro­du­senter vil vurdere kandi­dater og velge ut prisvinneren.

Audun Tylden

HVEM KAN FÅ PRISEN?

En person som i Audun Tyldens gode ånd har spredd glede og hygge for mange mennesker, både i forbin­delse med utøvelse av sitt yrke og i privat sammen­heng. En person som har prio­ri­tert den gode mennes­ke­lige kontakten og vært en brobygger i et stort sosialt nettverk.

NÅR OG HVOR SKAL PRISEN DELES UT?

Prisen vil bli over­rakt ved en liten sere­moni på en egnet «brun» kafe hvert år i oktober.

HVA BESTÅR PRISEN AV?

Prisen vil bestå av et diplom og et beløp på NOK 50.000,-

KANDIDATER TIL PRISEN

Styret vil oppfordre alle innen norsk under­hold­nings­bransje til å foreslå kandi­dater til prisen. Forslag med begrun­nelse skal sendes via mail til ffnp@​fono.​no
Forslag må være styret i hende senest 25. august.

Oslo, 20. mai 2011
I styret for Fondet for norske plateprodusenter

Erling Andersen, Jan Paulsen, Anne Kjel­kenes, Karen Thom­mesen, Erik Brataas

VINNERE AV PRISEN